COECO TV Facebook coecoTwitter coecoSubscriu-te Mapa web - Avís legal

Instal·lacions

Als edificis residencials el consum principal és el de climatització i refrigeració, seguit de l’aigua calenta sanitària, electrodomèstics i finalment el d’il·luminació. Als edificis del sector terciari, l’il·luminació ocupa el segon lloc. Com a norma general es pot dir que les instal·lacions comunitàries són preferibles a les instal·lacions individuals, perquè milloren el rendiment, i el control i la gestió és únic. També són preferibles les instal·lacions ampliables, adaptables fàcilment a les necessitats d’uns usuaris que cada vegada demanen més prestacions i canvien d’hàbits com ara treballar des de casa o fer la compra per internet. Al sector de l’edificació l’estimació d’estalvi d’energia primària és del 17% i la reducció d’emissions de CO2 del 16%. El Pla d’acció es centra en reduir el consum d’energia de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària), de les instal·lacions interiors d’il·luminació, i de la dels electrodomèstics.

Les mesures que s’han definit per aconseguir l’eficiència energètica als edificis existents són les següents:
• Rehabilitació de l’envolvent tèrmica dels edificis: aïllament a les cobertes i façanes, substitució de fusteries exteriors i vidres i, col·locació de proteccions solars.
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents.
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions interiors d’il·luminació dels edificis existents.
• Reducció del consums dels equips electrodomèstics.
• Instal·lar comptadors horaris d’energia elèctrica.

El document DB-HE “Ahorro de energia” del nou Codi Tècnic de l’edificació desenvolupa els requeriments de les instal·lacions per que siguin eficients en els documents :
• HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (revisió del RITE - Reglament de les instal.lacions tèrmiques)
• HE 3: Eficiència energètica a les instal·lacions d’il·luminació El nou reglament RITE i la certificació energètica d’edificis, són les eines que donen l’impuls final necessari perquè s’implanti de forma seriosa als edificis els criteris d’eficiència energètica. A Catalunya a més a més s’ha de complir el Decret de la Generalitat 21/2006 de 14 de febrer d’Ecoeficiència que defineix 7 paràmetres d’eficiència que afecten les instal·lacions d’aigua i d’il·luminació.Certificació energètica

El certificat d’eficiència energètica d’un edifici és una etiqueta reconeguda per l’administració, que dóna una informació tècnica objectiva sobre la classe energètica d’eficiència (A, B, C, D, E, F i G sent l’A per als més eficients). Pels càlculs de demanda energètica té en compte l’envolvent de l’edifici i els sistemes tèrmics de calefacció, de refrigeració, d’aigua calent sanitària i d’il·luminació.


Energies renovables

En un model energètic sostenible és prioritari avançar en el camí del foment de les energies renovables de manera sincronitzada amb una estratègia d’estalvi i eficiència energètica ja que aquests àmbits són complementaris. Es a dir, cal impulsar les fonts energètiques renovables fins al seu màxim potencial però, al mateix temps, reduir les necessitats energètiques de la societat a uns valors que permetin que les energies renovables en siguin la component principal. Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, per que són netes; es restitueixen gratuïtament i, poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini.
Aquestes energies són:


- Energia solar tèrmica
- Energia solar fotovoltàica
- Energia de biomassa
- Energia geotèrmica
- Energia eòlica